Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

 
BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
1  

 

Họ và tên: Bùi Hải Sơn
Sinh ngày: 28/05/1977
 
Chức danh: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Giáo Dục Thể Chất; Đại học Quản Trị Doanh Nghiệp.
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0904.540.962
Email:
2

 
Họ và tên: Ban Văn Phượng
Sinh ngày: 25/02/1970
Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 01288284999
Email: banvanphuong@quangninh.gov.vn
3

 
Họ và tên: Khổng Văn Thiện
Sinh ngày: 02/09/1968
Chức danh: Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0904863983
Email:
4

 
Họ và tên: Vũ Gia Thắng
Sinh ngày: 
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại: 0386303616
Email: @quangninh.gov.vn


 
Họ và tên: Hoàng Đức Hưởng
Sinh ngày: 02/12/1962
Chức danh: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Cao Đẳng
Điện thoại: 01646983014
Email: hoangduchuong@quangninh.gov.vn
6  

 
Họ và tên: Đặng Thị Hà
Sinh ngày: 08/3/1977
Chức danh: Chủ tịch Hội ND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 01236913812
Email: dangthiha1.cp@quangninh.gov.vn
7  
 
Họ và tên: Lý Thị Hạnh
Sinh ngày: 03/4/1983
Chức danh: Chủ tịch Hội PN
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0972445231
Email: lythihanh@quangninh.gov.vn
8

 
Họ và tên: Khổng Xuân Hậu
Sinh ngày: 29/7/1990
Chức danh: Bí thư Đoàn TN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Điện thoại: 01664818116
Email: khongxuanhau@quangninh.gov.vn
9  
 
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Sinh ngày: 31/5/1977
Chức danh: Công chức Văn phòng – Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0985652344
Email: hoangthilan2.cp@quagnninh.gov.vn
10  
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thi
Sinh ngày: 26/10/1969
Chức danh: Chỉ Huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Điện thoại: 01223388069
Email: nguyenvanthi1.cp@quangninh.gov.vn
11  
 
Họ và tên: Bùi Thanh Tuyền
Sinh ngày: 20/5/1979
Chức danh: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
Điện thoại: 01666130918
Email: buithanhtuyen@quangninh.gov.vn
12

 
Họ và tên: Đoàn Thị Thuần
Sinh ngày: 21/7/1979
Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Điện thoại: 01696916223
Email: doanthithuan@quangninh.gov.vn
13

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Vân
Sinh ngày: 25/01/1985
Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0989606883
Email: nguyenthihaivan@quangninh.gov.vn
14

 
Họ và tên: Vũ Trung Kiên
Sinh ngày: 17/11/1988
Chức danh: Công chức, Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Điện thoại:
Email: 
15

 
Họ và tên: 
Sinh ngày:
Chức danh: 
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
16
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
17
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
18
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
19
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
20
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
21
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email:
 
Hải kaka