Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009);
(2) Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009);
(3) Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
(4) Nội quy thư viện.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
File đính kèm: Tải file