Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dụng, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi 7 ngày không
2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, tôn giáo 01 ngày không
3 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo 01 ngày không
4 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn xã khác Tín ngưỡng, tôn giáo 10 ngày không
5 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, tôn giáo 08 ngày không
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo 08 ngày không
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, tôn giáo 01 ngày
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, tôn giáo 01 ngày không
9 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo 10 ngày không
10 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo 08 ngày không
11 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo 08 ngày không
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa Thi đua, khen thưởng 10 ngày không
13 Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng 10 ngày không
14 Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng 10 ngày không
15 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng 10 ngày không
16 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng 10 ngày
17 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc 15 ngày không
18 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc 19 ngày
19 Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Dấn số kế hoạch hóa gia đình 10 ngày không
20 Thủ tục xác nhận theo yêu cầu của người dân Khác Trong ngày 3000đ
Trang: