Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Công nhận gia đình văn hóa
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 2 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

(2)Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

File đính kèm: Tải file