Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: */ Thành phần hồ sơ:
-  Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;
- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
File đính kèm: Tải file