Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 06 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file