Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Thời gian giải quyết: 02 ngày
Lệ phí: Không thu
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

- Cách thức thực hiện: Không quy định.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

File đính kèm: Tải file