Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
- Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.
2. Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.
 
File đính kèm: Tải file