Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng: 01 giấy ủy quyền
2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
3. Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).
 
File đính kèm: Tải file