Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thủ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.
Lĩnh vực: Trồng trọt
Thời gian giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh). - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây
Lệ phí: không thu
Nội dung: 1.Trình tự thực hiện
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Chủ cây cảnh nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (gọi chung là chủ lâm sản) biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ.
- Thẩm định hồ sơ: Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét xác nhận cho chủ lâm sản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, trước khi xác nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ lâm sản biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ.
2. Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
+ Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản (nếu có).
+ Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
 - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).
 - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).
5. Đối tượng thực hiện
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn.
7. Kết quả thực hiện TTHC
Xác nhận trên bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ. 
8. Lệ phí
Không
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
 Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39_2012_QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện
Không
11. Căn cứ pháp lý
Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.
 
File đính kèm: Tải file