Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
Lĩnh vực: Trồng trọt
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: không thu
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
a) Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
b) Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân nhân xã
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
a) Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng qui định thì tiến hành xác nhận ngay.
Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND xã xác nhận trên bảng kê lâm sản (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản).
b) Xác minh nguồn gốc (nếu có) trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Bước 3: Trả kết quả.
 Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại UBND xã nơi nộp hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 30  đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 giờ các ngày làm việc trong tuần.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
+ Bảng kê lâm sản (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
+ Hóa đơn bán hàng (nếu có)
+ Tài liệu về nguồn gốc lâm sản
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
4. Thời hạn giải quyết:
+ Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp không phải xác minh)
+ Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình, cộng
đồng dân cư
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã.
d) Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
+ Kết quả: Xác nhận trên bảng kê lâm sản
+ Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không qui định
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
+ Bảng kê lâm sản;
+ Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản;
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản./.
File đính kèm: Tải file