Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.
2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
 
File đính kèm: Tải file