Tin nổi bật

Tỉnh

Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Các tin liên quan: