Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO

              UỶ BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    XÃ CẨM HẢI                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Số: 83/UBND                                                         Cẩm Hải, ngày 07 tháng 11 năm 2016
        V/v công bố địa chỉ cổng thông tin điện tử,
hòm thư hỏi đáp và SĐT đường dây nóng xã Cẩm Hải

                                           Kính gửi:   - UBMTTQ và các tổ chức thành viên;
                - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
                         - Ban lãnh đạo 5 thôn, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã;


Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả nói chung và xã Cẩm Hải nói riêng đã đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo cơ chế thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.
1. Để nâng cao chất lượng dịch vụ công, UBND các cấp đã thành lập trang web cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin đối với các cá nhân, tổ chức khi thực hiện giao dịch hành chính, đồng thời đăng tải các hình ảnh, hoạt động để tuyên truyền, quảng bá về địa phương.
Tại trụ sở HĐND – UBND xã Cẩm Hải đã niêm yết công khai địa chỉ trang web Cổng thông tin điện tử của địa phương, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực thẩm quyền giải quyết của UBND xã.
Địa chỉ Cổng thông tin điện từ của xã như sau:
2. Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ các nội dung, ý nghĩa và hiệu quả của việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND các phường, xã ; chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); BCĐ cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả đã xây dựng cuốn tài liệu phục vụ công tác cải cách hành chính và phát tới từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố.
Trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 xin đăng nhập vào website và thực hiện theo hướng dẫn trong website này. (Trong cuốn cẩm nang của ban điều hành chính quyền điện tử thành phố cũng đã hướng dẫn chi tiết cách thức đăng nhập sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).
3. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy: mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký một sáng kiến, một việc làm mới trong thực hiện nhiệm vụ, UBND xã Cẩm Hải thiết lập hòm thư hỏi đáp để các cá nhân, tổ chức gửi các thắc mắc, kiến nghị cần giải quyết cũng như phản ánh các hành vi sai phạm, các dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND xã trong thực thi công vụ. Các phản ánh, kiến nghị sẽ được trực tiếp gửi đến đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND và đ/c Chủ tịch HĐND xã để giải quyết.
Địa chỉ cụ thể như sau: ubndcamhai.cp@quangninh.gov.vn
Số điện thoại đường dây nóng của UBND:
1. Đ/c Khổng Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy – CT. UBND xã: 0904596060
2. Đ/c Ban Văn Phượng - Chủ tịch  HĐND: 01288.284.999

Vậy UBND xã Cẩm Hải thông báo để toàn thể cơ quan, đơn vị và các cá nhân trên địa bàn xã Cẩm Hải được biết./.

                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                                                (đã ký)


                                                                                                        Khổng Văn Thiện