Tin nổi bật

Tỉnh

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Các tin liên quan: