Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

 
BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
     
1  

 
Họ và tên: Nguyễn Đình Khánh
Sinh ngày: 23/02/1984
Chức danh: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân hành chính học, Cử nhân quản trị Tài chính - kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0937723888
Email: Khanhnguyenqnnv@gmail.com
2

 
Họ và tên: Ban Văn Phượng
Sinh ngày: 25/02/1970
Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 096366854
Email: banvanphuong@quangninh.gov.vn
3

 
Họ và tên: Hà Mạnh Cường
Sinh ngày: 15/05/1982
Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0763422266
 

 
Họ và tên: Đặng Thị Hà
Sinh ngày: 08/3/1977
Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0836913812
Email: dangthiha1.cp@quangninh.gov.vn
5  
 
Họ và tên: Vũ Gia Thắng
Sinh ngày: 
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0386303616
Email: 
6 Họ và tên: Hà Văn Công
Sinh ngày: 02/01/1972
Chức danh: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Đất đai.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912.226.583
Email: 
7
 
Họ và tên: Hoàng Đức Hưởng
Sinh ngày: 02/12/1962
Chức danh: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Cao Đẳng
Điện thoại: 034698014
Email:
8
 
 
Họ và tên: Lý Thị Hạnh
Sinh ngày: 03/4/1983
Chức danh: Chủ tịch Hội PN
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0972445231
Email: lythihanh@quangninh.gov.vn
9
 
 
Họ và tên: Khổng Xuân Hậu
Sinh ngày: 29/7/1990
Chức danh: Bí thư Đoàn TN
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0981365282
Email: khongxuanhau@quangninh.gov.vn
10   Họ và tên: Khổng Văn Thiện
Sinh ngày: 02/09/1968
Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
Điện thoại: 0904863983
Email:
11

Họ và tên: Từ Minh Hải
Sinh ngày: 19/2/1983
Chức danh: Chỉ Huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế,Trung cấp Quân sự
Điện thoại: 0347378204
Email: haiconghoa1983@gmail.com
12
Họ và tên: Bùi Thanh Tuyền
Sinh ngày: 20/5/1979
Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
Điện thoại: 0366130918
Email: buithanhtuyen@quangninh.gov.vn
13

 
Họ và tên: Hoàng Thị Thủy
Sinh ngày: 31/08/1982
Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Điện thoại: 0352.554.728
Email: hoangthithuy@quangninh.gov.vn
14

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Vân
Sinh ngày: 25/01/1985
Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống Kê
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng Kế toán
Điện thoại: 0989.606.883
Email: nguyenthihaivan@quangninh.gov.vn
15
 
Họ và tên: Mai Thị Nhuần
Sinh ngày: 12/04/1981
Chức danh: Công chức Địa chính - Xây dựng, Nông nghiệp, Môi trường
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Điện thoại: 0978121780
Email:
16 Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Sinh ngày: 31/05/1977
Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộc tịch
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0985.652.344
Email: hoanglantuphap@gmail.com
17
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Lâm
Sinh ngày: 10/01/1987
Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn hóa Du lịch
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974.239.808
Email: dothanhlamch@gmail.com (dothithanhlam@quangninh.gov.vn)
18
 
Họ và tên: Trần Đức Chuyển
Sinh ngày:19/11/1981
Chức danh: Công chức Địa chính - Xây dựng, Nông nghiệp, Môi trường
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Điện thoại: 0904516782
Email:
20
 
Họ và tên: Trương Thị Thu Quỳnh
Sinh ngày: 23/01/1992
Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Ngân hàng
Điện thoại: 0969934968
Email: quynhk23@gmail.com
21
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyên
Sinh ngày: 10/4/1997
Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Điện thoại: 0967891375
Email: huyennam10020406@gmail.com