Tin nổi bật

Tỉnh

Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương”
Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương”
Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo
Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo
Quyết định 1095/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định 1095/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định 3711/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
Quyết định 3711/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 |