Tin nổi bật

Tỉnh

Quyết định số 2556/QĐ/UBND ngày 05/08/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tư pháp
Quyết định số 2556/QĐ/UBND ngày 05/08/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tư pháp
Quyết định 3987/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
Quyết định 3987/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Tư pháp
Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Tư pháp
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh
Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính
Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính
Quyết định 3199/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nội vụ tỉnh Quảng Ninh
Quyết định 3199/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nội vụ tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Trang: 1 | 2  |  3 | 4 |