Tin nổi bật

Tỉnh

Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải.
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải.
Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục TTHC mới ban hành: TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục TTHC mới ban hành: TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh
Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh
Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung ; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung ; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phamjh vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phamjh vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 |